Genomlysning

För att veta vad nästa steg bör vara, måste först ett nuläge identifieras utifrån ett objektivt synsätt. Vi genomlyser ett bolags försäljning och försäljningsorganisation på som mest 14 olika områden och rankar varje område för att skapa en skarp och tydlig bild av vad som fungera och vad som kan förbättras.

Genomlysning

Genomlys för att veta vad och hur

Ett vanlig scenario är ett företag som vill ta sig från punkt A till punkt B dvs bolaget har en målsättning de vill uppnå och funderar nu på vägen dit. Men ”vägen dit” blir aldrig rätt om bolaget inte först förstått var de är. En Genomlysning är kartan som först beskriver var bolaget och deras försäljningsorganisation befinner sig, och därefter i steg två, hur bolaget tar sig till sina mål.

Att objektivt kunna bedöma var man är, stående i stormens öga med emotionella band till personal, sina produkter och erbjudanden samt kunder som man arbetat länge med är svårare än vad som först verkar. Hur ofta har vi inte alla sett hur det verkligen låg till, när vi tittar tillbaka på någonting, nu helt uppenbart men då, svårt att se eller förhålla sig till?

Adviser Partner har sedan 2002 träffat, tränat och studerat beteendet hos tusentals säljorganisationer med multipelt fler säljare och försäljningschefer. Utifrån detta har vi sett ett mönster av framgångsrika handlingar och sätt att arbeta som vi fördelat in under 14 olika områden och därefter rangordnat dessa sinsemellan. Utkomsten av detta har blivit vår tjänst Genomlysning som saknar motsvarighet på marknaden.

En Genomlysning kan göras av olika skäl: Som beskrivet ovan för att förstå vad nästa steg bör vara för försäljningsorganisationen, för att få en objektiv second opinion på sin säljavdelning för att ha något att bench marka sig emot eller varför inte i det läge när ett företag ska köpa upp ett annat företag och vill göra en ”due dilligence” för hur det står till på försäljningsavdelningen, företagets kunder eller andra affärskritiska parametrar som alla är kopplade till försäljningen?

En Genomlysning görs genom intervjuer av försäljningsavdelningen, medverkan på kundbesök, interna säljmöten, uppföljning av statistik, offertmaterial och hur bolagets försäljningsprocess ser ut för att nämna några sätt. Detta utmynnar i en rapport som tydligt visar på styrkor och förbättringsområden, något bolaget själv kan agera på eller ta ytterligare hjälp med om så önskas

Hur är ert tillstånd på säljavdelningen idag?

Strategiuppdrag

Adviser Partner hjälper oss att få fokus och ökad effekt.

Vi tränar våra säljchefer och säljare med hjälp av Adviser Partner. Adviser Partner skapar oerhört mycket energi i vår säljorganisation genom att visa stort intresse för vår verksamhet och en förståelse för business. Adviser Partner har en metodik som fungerar och är väldigt operativ – inga flummiga modeller utan alla upplever att föreläsaren har stor egen erfarenhet av försäljning. Det är försäljning rakt av och säljarna lämnar varje träningstillfälle laddade med nya ideér och energi.

Martin Hogmalm
CEO Kabona AB

Arrow Mer om uppdragen

TDC har genom Adviser Partner utbildat 100 säljare och upplever efter genomförd utbildning att såväl aktiviteten som säljarnas kunskap har ökat…

Joakim Harging
Försäljningsdirektör TDC

Arrow Mer om uppdraget

Vill du bli kontaktad?

Hur kan vi hjälpa dig öka försäljningen?

StrategiManagementFörsäljning